അനുഗ്രഹീത റമദാന്‍

വിേശഷണം

റമദാനിന്‍റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും അത് നേടിയെടുക്കുവാന്‍ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം