പ്രബോധനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും പ്രബോധകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

വിേശഷണം

പ്രബോധനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും പ്രബോധകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇസ്ലാമില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം