നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍.സുന്നത്തുകള്‍,മര്യാദകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം