മനകരുത്ത്

പ്രഭാഷകൻ : അലോദിന്‍ ബസീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മനസ്സിന്‍ കരിത്തും സ്ഥൈര്യവും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം