വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ആധുനിക വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മുസ്ലീംകളെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം പിന്തുടരാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം