ഭക്തി നിത്യജീവിതത്തില്‍

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

റമദാനില്‍ മാത്രം ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ശേഷം പഴയപടിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം