റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകള്‍

വിേശഷണം

ഇഹലോകത്തിന്‍റെയും പരലോകത്തിന്‍റെയും ആളുകളെ വേര്‍ത്തിരിച്ചറിയുന്ന റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകളുടെ മഹത്വവും ശ്രെഷ്ഠതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം