റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകള്‍

വിേശഷണം

റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിലെ പുണ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലവും ആ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രവാചകന്‍റെ ചര്യകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം