പണ്ഡിതരെ ആദരിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനവും അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം