സംശയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മതവിഷയങ്ങളില്‍ അറിവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങളും അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം