മുസ്ലീം സ്ത്രീക്കുള്ള അഭിസംബോധന

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് നല്‍കിയ മഹനീയ സ്ഥാനവും അവളെ ആദരിക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം