നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനുള്ള ശിക്ഷയും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ നമസ്കാരത്തിനുള്ള മഹനീയ സ്ഥാനവും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വ്യക്തമാക്കുകയും അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനുള്ള ഭയാനക ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം