റമദാനിനെ യാത്രയാക്കും മുമ്പ്

വിേശഷണം

പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങളാല്‍ ധന്യമാക്കി റമദാനിനെ യാത്രയാക്കാനും അതിന്‍റെ ചൈതന്യം സൂക്ഷിക്കാനും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം