റമദാനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ, പാപമോചനത്തിന്‍റെ മാസമായ അനുഗ്രഹീത റമദാനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം