നാവിന്‍റെ ആപത്തുകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നല്‍കിയ മഹാ‍ അനുഗ്രഹമായ നാവിനാല്‍ ഉണ്ടായി ത്തീരുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും അതിന്‍റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം