ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന സാക്’ഷ്യ വചനത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

വിേശഷണം

ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത,സ്ഥാനം,ആശയം,യാഥാര്‍ത്ഥ്യം,നിബന്ധന മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം