ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിലേക്ക്

വിേശഷണം

ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിലേക്ക്:-
നേരായ പാതയിലേക്കുളള ആത്മാ൪ത്ഥമായ ക്ഷണമാണിത്. സത്യം അന്വേഷിക്കാനും പിന്‍പറ്റാനുമുളള ക്ഷണം. മനസ്സിനെ വിചിന്തനം നടത്താനുളള നിമിഷങ്ങളാണിവയിലുളളത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം