ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ അവലംബങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : ഇബ്രാഹീം ഹോജീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളിലും കര്‍മ്മങ്ങളിലും അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്ത് അവലംബമാക്കുന്നത് ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തുമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം