ശിര്‍ക്കിന്‍റെ അപകടം

പ്രഭാഷകൻ : യസ്മീന്‍ ജിനാന്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്‍ ചെയ്യുന്ന സകല സല്‍കര്‍മ്മങ്ങളെയും പാഴാക്കികളയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം