ചരിത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠം

പ്രഭാഷകൻ : നസീം ഹലീലോഫ്തസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പാഠമുള്‍കൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുവാനും നാളകള്‍ ഐശ്വര്യമാക്കാനും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം