സൂറത്തുല്‍ മുല്‍ക്കിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

തായ്’ലന്‍റ് റേഡിയോയില്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത സൂറത്തുല്‍ മുല്‍ക്കിന്‍റെ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം