ഖുര്‍’ആന്‍ മന:പാഠത്തിനുള്ള നൂതന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആന്‍ മന:പാഠത്തിനുള്ള നൂതന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍:-ശൈഖ് യഹ്’യ അല്‍ അല്‍ ഗൗ സാനിയുടെ പരിചയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ, സൂക്ഷ്മമായി ഖുര്‍’ആന്‍ മനപാഠമാക്കനുള്ള ലളിതമായ പാഠ്യപദ്ധതി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം