മുസ്ലീം കുടു:ബം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

കുടു:ബ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിവരിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ കുടു:ബ ജീവിതത്തിനുള്ള മാ‍ര്‍ഗ്ഗരേഖ മുന്നോട്ടു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം