ഫഥുല്‍ മജീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ അനുബന്ധം

വിേശഷണം

ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുവിന്‍റെ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന കിത്താബി ത ഹീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ഇബ്’നു ഹസന്‍ ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് നല്‍കിയ വിവരണമാണ് ഫത്’ഹുല്‍ മജീദ്.പ്രസ്തുത വിവരണത്തിന് ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ് നല്‍കിയ അനുബന്ധമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം