ഇമാം മാലിക്കിന്‍റെ മുവത്വായില്‍ നിന്നുള്ള ചില ഹദീസുകളുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇമാം മാലിക്കിന്‍റെ മുവത്വായില്‍ നിന്നുള്ള ചില ഹദീസുകള്‍ക്ക് ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ് നല്‍കിയ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം