ഹാജിമാര്‍ക്കുള്ള ഉപദേശം

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നിയമമാക്കിയതില്‍ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ ആരാധനയാണ് ഹജ്ജ്.ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളും അവര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം