ഖുര്‍ആന്‍ മനപാഠം

വിേശഷണം

കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം പാഴാക്കികളയാതെ ബിദ്ധിമാന്‍’മാര്‍ അവ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തില്‍ ചിലവഴിക്കണം.അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗ്ഗമണ് ഖുര്‍’ആന്‍ പഠിക്കുകയും മനപാഠമാക്കുകയും ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത്.ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ശൈഖ് ഖുര്‍ആന്‍ മനപാഠമാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

അര്‍’റായത്തുല്‍ ഇസ്’ലാം കേസറ്റ്സ്-രിയാദ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം