രണ്ട് സാക്’ഷ്യ വചനങ്ങളുടെ ആശയം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാമത്തേതായ ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ ആശയങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഓഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം