മതാപിതാക്കള്‍ക്ക് നന്‍മ ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മതാപിതാക്കള്‍ക്ക് നന്‍’മ ചെയ്യുന്നതിന്‍റെയും അവരോട് നല്ല രീതിയില്‍ വര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്‍റെയും പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം