പര്‍ദ്ദ

വിേശഷണം

പര്‍ദ്ദയുടെ ആവശ്യകതയും സ്ത്രീകള്‍ അങ്ങാടികളില്‍ ചുറ്റികറങ്ങുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം