ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് -ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടയാളം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം