പ്രഗല്‍ഭ പണ്ഡീതരുടെ ജീവചരിത്രം

വിേശഷണം

ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യ, ഇബ്’നു ബാസ്, അല്‍ബാനി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്‍’മാരുടെ ജീവചരിത്ര പരമ്പരകള്‍.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം