നബി(സ്വ)യുടെ ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജാബിര്‍ (റ)വില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം