ഹാഫിള് ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഹാഫിള് ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വിവരണം:-ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന അവലംബമായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇബ്’നു സ്വലാഹ് നല്‍കിയ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം