നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം:-ഞാന്‍ നമസ്കരിച്ചത് കണ്ട പ്രകാരം നിങ്ങള്‍ നമസ്ക്കരിക്കുവിന്‍ എന്ന ഹദീസിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍റെ നമസ്കാരം മനസ്സിലാക്കല്‍ മുസ്ലിമിന് നിര്‍ബന്ധമാണ്. പ്രസ്തുത രൂപം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം