ഏകദൈവ വിശ്വാസവും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസവും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും:-ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്താണെന്നും അവയുടെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം