ഹജ്ജും ഉം’റയും-ഫിഖ്ഹു സുന്നയില്‍ നിന്നുള്ള സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രത്തിലെ മഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.അതിന്‍റെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം