ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടെയും രൂപം

വിേശഷണം

എല്ലാ ആരാധനകള്‍ക്കും അതിന്‍റെതായ രൂപവും വിശേഷണങ്ങളുമുണ്ട്.അവയുടെ വിശദീകരണം അല്ലാഹുവോ നബി(സ)യോ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. മദീനാ പാലായനത്തിനു ശേഷം നബി(സ) ഒരു ഹജ്ജ് നി൪വ്വഹിച്ചു. അതില്‍ വെച്ച് ജനങ്ങളോട് വിട ചോദിച്ചതിനാല്‍ പ്രസ്തുത ഹജ്ജ് വിട വാങ്ങല്‍ ഹജ്ജ് എന്ന് പേരില് അറിയപ്പെട്ടു. ഈ ഹജ്ജില് നബി(സ്വ) സമൂഹത്തിനായി ഹജ്ജിന്‍റെ ക൪മ്മങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ എന്നില് ന്നിന്നും നിങ്ങളുടെ ക൪മ്മങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുക. ഈ പ്രബനധത്തില് നബി(സ)യുടെ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം