പരദൂഷണം

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നല്‍കിയ മഹാ അനുഗ്രഹമായ നാവിനാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതും നരക പ്രവേശനത്തിന് കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് പരദൂഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം