പര്‍ദ്ദ

വിേശഷണം

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും മാന്യത്യയും നല്‍കുന്ന വേഷമാണ് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച പര്‍ദ്ദ .അത് അവളെ നിരവധി കുഴപ്പങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവള്‍ക്ക് രക്ഷയാകുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം