ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണം:- വിശുദ്ധ ഖുര്‍’ആനിനെ ഖുര്‍’ആന്‍ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വിവരണം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം