ഖുര്‍ആന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

വിേശഷണം

മുറുകെ പിടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുന്നതിനുമുള്ള രൂപം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം