ഗുണകാംക്ഷ

വിേശഷണം

ഗുണകാംക്ഷ:-മതം ഗുണകാംക്ഷയാണെന്ന പ്രവാചക വചനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥനത്തില്‍ പ്രസ്തുത കാര്യത്തിന് ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കം പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം