തൗഹീദിനെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിയാ‍ല്‍ വിചാരയില്ലാതെ സ്വര്‍ഗ്ഗം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം