ഈമാനിന്‍റെ ദുര്‍ബലത

വിേശഷണം

ഈമാനിന്‍റെ ദുര്‍ബലത:-ഇഹലോകത്തിനോടുള്ള അമിത സ്നേഹത്താല്‍ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകള്‍ കഠുത്തുപോകുകയും ഈമാന്‍ വാടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രസ്തുത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്ന അപകടവും അതില്‍ നിന്നുള്ള ചികിത്സയും വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം