വ്യഭിചാരം

വിേശഷണം

പവിത്രതക്ക് നിരക്കാത്ത വ്യഭിചാരത്തിന്‍റെ ദ്ദൂഷ്യവശങ്ങളും അതില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം