മദ്യം നിഷിദ്ധം

വിേശഷണം

വിശേഷബുദ്ധിയാല്‍ മറ്റു ജീവികളില്‍ നിന്നും വ്യതസ്തനായ മനുഷ്യന്‍റെ പ്രസ്തുത ഗുണത്തിന് മാറ്റം വരിത്തുന്ന മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കുകയും അവക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ് നല്‍കാന്‍ കല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങളുടെ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം