ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

വേദഗെഅന്ഥങ്ങള്‍ അവതരിക്കുവാനും പ്രവചകരെ നിയോഗിക്കാനും കാരണമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ചില വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം