ആരാധനകളുടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം

വിേശഷണം

മനുഷ്യരുടെയും ജെന്നുകളുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിന്‍റെ ലക്’ഷ്യമായ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നതിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം