ആരാധന

വിേശഷണം

മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും സ ഷ്ടിപ്പി ലക്’ഷ്യം അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു.ഇത് ഒരു മുസ്ലീമിന് നിര്‍ബന്ധമാണ്.ആരാധനകളുടെ നിബന്ധനകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം